GDPRТест Лого

всички необходими документи

Зареждане

Документи

За да достъпите системата за генериране на документи, моля скролнете надолу на тази страница до секция “Стъпка 1”. По-долу в секции “Помагало” и “Инструкции” ще намерите информация за как най-добре да попълвате системата. Самото попълване на системата започва от секция “Стъпка 1”.

Системата за генериране на документи на GDPRТест създава готова за употреба пълна интегрирана система за обработка на личните данни, която отговоря на изискванията на „Общ Регламент относно Защита на Данните“ (ЕС) 2016/679 (или GDPR), която можете веднага да започнете да използвате във Вашата организация. На база на Вашите отговори и предоставената от вас информация, свързана с конкретната обработка на лични данни, която извършвате, системата Ви дава абсолютно всичко необходимо конкретно за Вашата организация според Регламента в едно комплектно решение – персонализирано, адаптирано и готово за употреба

Системата за генериране на документи на GDPRТест е разделена на 3 части или “стъпки”. След като минете през всички стъпки, ще разполагате с пълния набор от документи, който е нужен на Вашата организация, за да бъде в съответствие с Регламента. Моля, при генериране на документите спазвайте следната последователност:

Стъпка 1- Фирмена информация и общи документи

Попълнете еднократно Стъпка 1. В резултат, системата ще запомни Вашата фирмена информация, нужна за следващата стъпка. Също така, на Вашия имейл ще получите документи, свързани с права на субектите на лични данни, процедури за обработвенено на лични данни, други общи документи и регистри за обработката на лични данни. Файловете ще бъдат прикачени във формати .DOCX и .XLSX.

Стъпка 2 – Категории субекти лични данни

Попълнете стъпка 2 веднъж за всяка категория субекти на лични данни, чиито лични данни обработвате в хода на дейност на Вашата организация.

След всяко попълване на системата и изпращане на информацията, на Вашия имейл ще получавате документи, свързани с права и съгласия на съответните субекти на лични данни във формат .DOCX – всичко необходимо да обработвате именно тези лични данни на именно тези категории субекти лични данни.

Същевременно, информацията, която изпращате, ще бъде записвана в подготовка за Стъпка 3 – генериране на регистри.

В рамките на продукта, Стъпка 2 е ограничена до 10 категории субекти на лични данни, всеки с по 10 вида лични данни. За повече от 10 категории субекти на лични данни, моля активирайте допълнително използване на системата.

Стъпка 3 – Регистри

След като въведете всички субекти на лични данни, чиито лични данни обработвате в рамките на дейността на Вашата организация, натиснете бутона “Генерирай Регистри” в Стъпка 3, за да създадете и получите изцяло попълнени регистри за обработване на личните данни на базата на информацията, която сте предоставили до момента.

Препоръчително е да генерирате регистрите след като сте въвели всички категории субекти лични данни, а не поетапно.

Например, ако от начало въведете 3 категории субекти на лични данни и генерирате регистрите с натискането на бутона, то регистрите ще включват информация за въведените до тук 3 категории субекти на лични данни. Ако след това въведете още една категория субекти на лични данни (общо категориите стават 4) и генерирате регистри, то регистрите ще включват информация за всички 4 категории субекти лични данни.

Препоръчваме да генерирате регистрите само след като сте въвели всички категории субекти лични данни, за да опростите процеса и да не се налага да следите версиите на всички генерирани файлове.

Също както в Стъпка 2, генерирането на регистри в Стъпка 3 е ограничено до 10 използвания. 

Използвайте информацията по-долу, за да попълните лесно системата за няколко често-срещани категории субекти лични данни. 

Категория субекти на лични данни: Кандидати за работа

Посочете личните данни, които обработвате за тази категория субекти (“Кандидати за работа“).: Автобиография; Трите имена; образование; стаж; тел за връзка; рождена дата; месторабота; опит; позиция

Посочете целта, за която обработвате личните данни: Набиране на персонал

Други данни не попадащи в останалите групи; Съгласие от субекта за обработка на личните му данни. Съгласно член 6, параграф 1, буква а

Получатели в организацията: Управител; Човешки ресурси Ръководители на отдел

Предоставят ли се на получатели или категории получатели извън организацията: НЕ

Обменяте ли данни на “Кандидати за работа” с трети страни или международни организации извън ЕС?: НЕ

Задължително ли е предоставянето на лични данни от страна на “Кандидати за работа“?: ДА

Какви са последствията в случай, че “Кандидати за работа” не предостави “личните данни“?: Отпада от конкурса за подбор на кандидати

Посочете срока за съхранение на “личните данни” на “Кандидати за работа“. В случай, че не можете, посочете критериите за определянето му.: До 1 месец след заемане на вакантната позиция

Данните “личните данни” на “Кандидати за работа” получени ли са директно от субектите на данни?*: И двете

Посочете източника на “лични данни” на “Кандидати за работа“: * www.jobs.bg

Посочете техническите мерки, които сте приложили за защита на личните данни” на “Кандидати за работа” *: Контролиран достъп до хартиените носители и ограничение на достъпа с потребителско име и парола до дигиталните данни;

Посочете мястото на съхранение на “личните данни” на “Кандидати за работа“. *: шкаф с контролиран достъп

Посочете начина за упражняване на правата на субекта *: стандартен

Категория субекти на лични данни: Служители

Посочете личните данни, които обработвате за тази категория субекти (“служители“).: Трите имена; ЕГН; Данни от лична карта; Адрес; Стаж; Заплата; Позиция; Служебен телефон; Служебен имейл; Досие на служителя; Банкови сметки;

Посочете целта, за която обработвате личните данни: изпълнение на трудово-правни отношения

Законово задължение за обработката на лични данни на субектите на данни; съгласно Чл. 6. параграф 1 ,буква в

Посочете конкретното законово задължение.*: Кодекс на труда; КСО; ЗСч; ДОПК

Осъществявате ли обработка на “лични данни” на “Служители” с маркетингови цели? * НЕ

Получатели в организацията: Управител; Човешки ресурси

Предоставя ли се на получатели или категории получатели извън организацията: ДА

Получатели:

Обменяте ли данни на “служители” с трети страни или международни организации извън ЕС?: НЕ

Задължително ли е предоставянето на лични данни от страна на “служители“? ДА

Какви са последствията в случай, че Служителя”не предостави лични данни“?: Прекратяване на трудово-правните отношения

Посочете срока за съхранение на. В случай, че не можете, посочете критериите за определянето му.: 50 г. ведомости; 10г. по Чл.12 ЗСч; чл.38 ДОПК и Чл.171 ал.2 ДОПК; 5г. по Чл. 12 ЗСч; Чл.38 от ДОПК; Чл. 115 ал. 2 КСО и Чл.171 ал.1 от ДОПК; 3г. по Чл.115 ал.2 от КСО и Чл. 171 ал. 2 от ДОПК

Данните “личните данни” на “служители” получени ли са директно от субектите на данни?*: Събрани от субекта

Посочете техническите мерки, които сте приложили за защита на „личните данни“ на “Служителя” *: Контролиран достъп до хартиените носители и ограничение на достъпа с потребителско име и парола до дигиталните данни;

Посочете мястото на съхранение на “личните данни” на “служителя“. *: отдел счетоводство в шкаф с контролиран достъп, ПП „Омекс“

Посочете начина за упражняване на правата на субекта *: стандартен

Допълнителна категория за служители:

Посочете личните данни, които обработвате за тази категория субекти (“служители“).: болнични листове;  медицинско свидетелство; Заключение то трудова медицина Телково решение Декларация за болести (под закрила чл.333 от КТ) Документи за трудова злополука (декларация; епикриза; писмени обяснения от лицето; протокол от съдебна медицина; констативен протокол от КАТ; разпореждане от НОИ) Дневник на болничните листове

Посочете целта, за която обработвате личните данни: изпълнение на трудово-правни отношения

Специални категории лични данни („чувствителни данни“)

Обработването на специални категории лични данни е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните Ви права или на тези на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила. Съгласно член 9, параграф 2, буква б)

Законово задължение за обработката на лични данни на субектите на данни; съгласно Чл. 6. параграф 1 ,буква в

Посочете конкретното законово задължение.*: Кодекс на труда; КСО; ЗСч; ДОПК

Осъществявате ли обработка на “специални лични данни” на “Служители” с маркетингови цели? * НЕ

Получатели в организацията: Управител; Човешки ресурси Ръководители на отдел

Предоставя ли се на получатели или категории получатели извън организацията: НЕ

Обменяте ли данни на “служители” с трети страни или международни организации извън ЕС?: НЕ

Задължително ли е предоставянето на лични данни от страна на “служители“?: ДА

Какви са последствията в случай, че Служителя”не предостави лични данни“?: Прекратяване на трудово-правните отношения

Посочете срока за съхранение на. В случай, че не можете, посочете критериите за определянето му.: 10г. по Чл.12 ЗСч; чл.38 ДОПК и Чл.171 ал.2 ДОПК; 5г. по Чл. 12 ЗСч; Чл.38 от ДОПК; Чл. 115 ал. 2 КСО и Чл.171 ал.1 от ДОПК; 3г. по Чл.115 ал.2 от КСО и Чл. 171 ал. 2 от ДОПК

Данните “личните данни” на “служители” получени ли са директно от субектите на данни?*: Събрани от субекта

Посочете техническите мерки, които сте приложили за защита на личните данни на “Служителя” *: Контролиран достъп до хартиените носители и ограничение на достъпа с потребителско име и парола до дигиталните данни;

Посочете мястото на съхранение на “личните данни” на “служителя“. *: отдел счетоводство в шкаф с контролиран достъп, ПП „Омекс“

Посочете начина за упражняване на правата на субекта *: стандартен

Категория субекти на лични данни: Контрагенти Физически Лица

Посочете личните данни, които обработвате за тази категория субекти (“Контрагенти Физически Лица“).: Три имена, ЕГН, адрес, телефон, банкова  сметка

Посочете целта, за която обработвате личните данни: Сключване на договор с физическо лице

Други данни не попадащи в останалите групи;

Съгласие от субекта за обработка на личните му данни. Съгласно член 6, параграф 1, буква а;

Законово задължение за обработка на личните у данни. Съгласно член 6, параграф 1, буква в;

Посочете конкретното законово задължение.*:ЗСч; ЗДДС;

Получатели в организацията: Управител; Търговски отдел;

Предоставят ли се на получатели или категории получатели извън организацията: НЕ

Обменяте ли данни на “ Контрагенти Физически Лица ” с трети страни или международни организации извън ЕС?: НЕ

Задължително ли е предоставянето на лични данни от страна на “ Контрагенти Физически Лица“? ДА

Какви са последствията в случай, че “ Контрагенти Физически Лица ” не предостави “личните данни“?: Невъзможност от сключване на договор

Посочете срока за съхранение на “личните данни” на “ Контрагенти Физически Лица“. В случай, че не можете, посочете критериите за определянето му.: 5г. след изпълнението

Данните “личните данни” на “ Контрагенти Физически Лица ” получени ли са директно от субектите на данни?*: Събрани от субекта

Посочете техническите мерки, които сте приложили за защита на личните данни” на “ Контрагенти Физически Лица ” *: Контролиран достъп до хартиените носители и ограничение на достъпа с потребителско име и парола до дигиталните данни;

Посочете мястото на съхранение на “личните данни” на “ Контрагенти Физически Лица“. *: шкаф с контролиран достъп

Посочете начина за упражняване на правата на субекта *: стандартен

Попълване и запазване на информация

 1. Вашата информация се записва автоматично всяка минута. В стъпки 1 и 2 можете да запишете работата си ръчно като натиснете бутона “Запиши” с иконката на дискета.
 2. Попълването на системата трябва да се осъществи от един браузър на един компютър, тъй като информацията за Вашите отговори се съхранява локално във Вашия браузър докато не я изпратите до системата. Ако влезете в системата от друг компютър или друг браузър, те няма да пазят Вашите отговори. 
 3. Ако използвате системата в продължение на няколко дена, в края на всяка сесия по попълване е препоръчително да затваряте прозореца, от който попълвате системата. Отговорите Ви ще се запазят. Когато искате да продължите да попълвате системата, влезте в нея отново.   
 4. Докато сте в период на попълване на системата, не изтривайте кеша и бисквитките на Вашия браузър. Ако  ги изтриете, информацията за Вашето попълване до тук ще бъде изгубена. 
 5. След като попълните дадена Стъпка и сте готови да изпратите информацията, уверете се че сте влезли в системата. Ако сесията Ви е изтекла, докато сте попълвали, информацията Ви няма да се изпрати и ще получите съобщение за грешка. Ако сесията Ви е изтекла, можете да влезете в системата през нов таб отново и да изпратите информацията без да има нужда да обновявате страницата.

Естество на въпросите

 1. С цел възможно най-качествена оценка на Вашето съответствие, с няколко изключения, всички въпроси са задължителни за отговор. 
 2. Интелигентната система на GDPRТест отваря и затваря определени секции и въпроси в зависимост от отговорите Ви на предходни въпроси.
 3. В случай, че определен термин не Ви е ясен, моля потърсете неговата дефиниция в GDPR Библиотеката. В случай, че речникът и паралелните документи от GDPRИнфо не са достатъчни, моля попълнете формата “Заявка за разяснение” и член на екипа на GDPRТест ще Ви съдейства и допълнително ще обнови съдържанието на речника. 

Боравене със системата

 1. Когато попълните всички въпроси, натиснете бутона “Изпрати”
 2. На посочения от Вас имейл ще получите Вашите документи.
 3. Препоръчваме да попълвате системата с браузър Google Chrome, както и да временно да изключите всички разширения от типа “AdBlock” по време на попълването. 

Още веднъж бихме искали да ви припомним, че основната задача, която експертната система има, е да Ви помогне да генерирате правилните документи за Вашата организация. За постигането на верни и коректни резултати е изключително важно в процеса на попълване на системата да бъдете максимално точни и реалистични. Ако не знаете как да отговорите на даден въпрос, свържете се с нашия екип. Само при един такъв подход от Ваша страна GDPRTест би генерирал правилните документи за Вашата организация.

Ако имате затруднения с попълването на системата или имате въпрос, с който можем да помогнем, свържете се с нас през страницата Контакти. Тук сме, за да Ви помогнем да постигнете пълно съответствие на Вашата организация спрямо GDPR регулацията по най-лесния и бърз начин.  

Съдържанието на този сайт и на тази страница, както и самата система GDPRТест са авторско и интелектуално право на GDPRТест и неговото разпространение без изричното съгласие на GDPRТест е незаконно.

Всички документи, генерирани от системата на GDPRТест са изработени и попълнени в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. специално за обработването на лични данни в рамките на Вашата организация и са приложими само за това обработване.

Използването на получения набор документи за други цели или в контекста на други организации носи риск за изпадане в несъответствие с регламента и налагане на глобите свързани с това.

Всички права са запазени (GDPRТест). Съдържанието и структурата на настоящите документи са предмет на закона за авторското право и на други текстове по защитата на интелектуалната собственост. Копирането и разпространението на тези документи извън организацията, за която те са генерирани, може да бъде допълнително наказуемо спрямо българското законодателство.

Моля, известявайте ни за подобни нарушения на contact@gdprtest.bg, за да можем да предприемем нужните правни действия според българското законодателство.

Стъпка 1

Внимание! Моля, уверете се, че сте изпратили информацията от Стъпка 1 преди да продължите със Стъпка 2. Когато изпратите информацията трябва да Ви се изпише съобщение с потвърждение. Ако не виждате съобщение с потвърждение, моля проверете дали сте отговорили на всички въпроси (и дали сте качили лого) и пробвайте отново да изпратите информация с  бутона “Изпрати”. 

Здравейте,

Достъпът до системата GDPRТест е ограничен, докато не влезете във Вашия профил от този линк (Вход в системата) и докато Вашето плащане не бъде потвърдено.

Щом плащането Ви бъде потвърдено, нашият екип ще активира Вашия профил в рамките на един работен ден и тази секция ще стане достъпна. Ще Ви известим по имейл за промяната.

Ако все още не сте закупили пълен достъп до системата, можете да го направите от страница GDPRТест Всичко.

За повече информация можете да се свържете с нас от страница Контакт.

Междувременно може да се възползвате от безплатно демо на системата от страница Демо.

Поздрави,
Екипът на GDPRТест

Стъпка 2

Внимание! Моля, уверете се, че сте изпратили информацията от Стъпка 1 по-горе, преди да продължите със Стъпка 2. Отгоре трябва да виждате потвърждение за изпратена информация, а не попълнена форма. Ако информацията не се изпраща, проверете дали сте прикачили лого или дали има друг въпрос, на който не сте отоговорили. Ако изпратите информация от Стъпка 2 или Стъпка 3 преди да сте изпратили Стъпка 1, няма да получите своите документи! В случай на подобно объркване, моля свържете се с нас, за да Ви помогнем. 

Здравейте,

Достъпът до системата GDPRТест е ограничен, докато не влезете във Вашия профил от този линк (Вход в системата) и докато Вашето плащане не бъде потвърдено.

Щом плащането Ви бъде потвърдено, нашият екип ще активира Вашия профил в рамките на един работен ден и тази секция ще стане достъпна. Ще Ви известим по имейл за промяната.

Ако все още не сте закупили пълен достъп до системата, можете да го направите от страница GDPRТест Всичко.

За повече информация можете да се свържете с нас от страница Контакт.

Междувременно може да се възползвате от безплатно демо на системата от страница Демо.

Поздрави,
Екипът на GDPRТест

Стъпка 3

Внимание! Моля, уверете се, че сте изпратили информацията от Стъпка 1 и Стъпка 2 по-горе, преди да продължите със Стъпка 3. Отгоре трябва да виждате две потвърждения за изпратена информация, а не попълнени формо. Ако изпратите информация от Стъпка 3 преди да сте изпратили Стъпка 1 и Стъпка 2, няма да получите своите попълнени регистри! В случай на подобно объркване, моля свържете се с нас, за да Ви помогнем. 

Здравейте,

Достъпът до системата GDPRТест е ограничен, докато не влезете във Вашия профил от този линк (Вход в системата) и докато Вашето плащане не бъде потвърдено.

Щом плащането Ви бъде потвърдено, нашият екип ще активира Вашия профил в рамките на един работен ден и тази секция ще стане достъпна. Ще Ви известим по имейл за промяната.

Ако все още не сте закупили пълен достъп до системата, можете да го направите от страница GDPRТест Всичко.

За повече информация можете да се свържете с нас от страница Контакт.

Междувременно може да се възползвате от безплатно демо на системата от страница Демо.

Поздрави,
Екипът на GDPRТест

Гореща линия за информация и запитвания: 0 888 701895

Започни днес

GDPRТест е най-добрият избор за привеждане на Вашата организация в съответствие с GDPR. Ние Ви даваме  абсолютно всичко необходимо – попълнено, персонализирано и готово. Приключете с GDPR за един ден. 

Контакт

Ул Асен Разцветников 6
1700 София
България

 • Email:contact@gdprtest.bg
 • Viber: 0 888 701895
Навигация
Социални медии