GDPRТест Лого

потребителски портал

Зареждане

GDPR Всичко

Документи

Персонализирана система за работа с лични данни – всички необходими документи, процедури и регистри. 

Доклад

Анализ и оценка на текущото ниво на съответствие на Вашата организация и какво е необходимо за съответствие

Въздействие

Направете оценка на въздействието за защитата на личните данни за всеки проект в рамките на Вашата организация

Риск

Направете пълна оценка на риска за Вашата организация, изготвена изцяло според изискванията на GDPR

GDPR Обучение

Обучение

Направете лесно задължителното  GDPR обучение на персонала с интерактивните видео уроци на GDPRТест

GDPR ИТ

Информация

Научете повече за предимствата на “GDPRТест ИТ” и как да използвате системата. 

Риск

Направете пълна оценка на риска за Вашата организация

Регистрация

Направете ИТ профил на Вашата организация и получете линк за изтегляне на софтуера.

Редактиране

Обновете ИТ профила на Вашата организация след като направите стъпки към съответствие.

Безплатни ресурси

GDPR Библиотека

Демо Доклад

За да получите достъп до GDPR Библиотека и Демо Доклад, трябва да се регистрирате като потребител на сайта и да влезете в системата.

1. Формата за регистрация можете да достъпите от тук: Регистрация
2. За вход в системата можете да използвате този линк: Вход в системата

Обяснения какво включва GDPRБиблиотека и GDPRТест Демо можете да намерите по-долу. 

В страницата GDPR Библиотека Ви предоставяме достъп до два основополагащи ресурса.

Първият ресурс, GDPRИнфо Ви дава най-широкия набор от документи на български и английски език, тясно фокусирани върху това да Ви помогнат да проведете Вашия проект по GDPR съответствие успешно и спрямо официалните препоръки и насоки. Документите включват:

 1. Общ регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз 
 2. Какво представлява „съгласието за обработване на лични данни“ според Регламент 2016/679
 3. Насоки за определяне на водещ надзорен орган на администратор или обработващ лични данни 
 4. Насоки относно правото на преносимост на данните 
 5. Насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данни (ОВЗД) и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок риск“ за целите на Регламент 2016/679 
 6. Насоки за длъжностните лица по защита на данните („ДЛЗД“) 
 7. Guidelines for SMEs on the security of personal data processing 
 8. Национални органи за защита на данните
 9. Общ регламент за защита на личните данни – Европейско ръководство на потребителя
 10. Обща информация за GDPR
 11. Насоки за автоматизираната обработка на лични данни вкл. профилиране 
 12. Насоки за информиране при инцидент в сигурността на личните данни
 13. Насоки за прозрачност при обработката на лични данни според регламент 2016/679
 14. Решения на съда на европейския съюз
 15. Брошура „10 практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на личните данни“ 
 16. Всеобща декларация за правата на човека
 17. Задължения на администраторите на лични данни по новия Общ регламент относно защитата на данните
 18. Закон_за_Защита_на_личните_данни
 19. Законодателство_на_ЕС
 20. Длъжностно лице по защита на данните
 21. Насоки относно прилагането и определянето на административните_глоби
 22. Права на физическите лица
 23. Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018
 24. Разяснения относно практическото приложение на Общия регламент за защита на данните от органите на местното самоуправление
 25. Правила за международен обмен на лични данни изън ЕС
 26. Решения на ЕК за страни с адекватно ниво на защита
 27. Одобрени задължителни фирмени правила
 28. Стандартни договорни клаузи 

Вторият ресурс, GDPRРечник Ви предоставяме ясни обяснения и дефиниции на най-трудно разбираемите термини и понятия в регламента. Този речник е предназначен да Ви помогне по-добре да разберете изискванията на регламента, както и материалите от секция GDPRИнфо. 

 

Предоставяме Ви достъп до тази GDPRТест Демо система като възможност да си създадете представа за възможностите на GDPRТест и ползите, които той може да донесе на Вашата организация в подготовката за съответствие към GDPR. В рамките на този тест ще получите оценка на текущото състояние на Вашата фирма по следните точки:

 1. Материален обхват
 2. Териториален обхват
 3. Принципи, свързани с обработването на лични данни
 4. Законосъобразност на обработването
 5. Условия за даване на съгласие
 6. Представители на администратори и обработващи лични данни, които не са установени в Съюза
 7. Регистри на дейностите по обработване
 8. Определяне на длъжностното лице по защита на данните

Бележка: Тъй като докладът, който ще получите от системата е демо, резултатите за текущото състояние на Вашата организация по отношение на Вашето GDPR съответствие няма да бъдат пълни. Основната част от секциите ще бъдат заключени и невидими в доклада.

Пълната версия на GDPRТест ще Ви предостави пълно становище за текущото състояние на Вашата организация по общо 44 секции, покриващи целия регламент, като за всяко несъответствие ще получите обяснение, обосновка, препоръка, възможна глоба и отговорен отдел (GAP анализ).

Разбор на секциите в GDPRТест Демо

Секции (и заключени секции)

 1. Предмет и цели
 2. Принципи
 3. Прозрачност и условия
 4. Информация и достъп до лични данни
 5. Коригиране и изтриване
 6. Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
 7. Общи задължения
 8. Сигурност на личните данни
 9. Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителни консултации
 10. Длъжностно лице по защита на данните
 11. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
 12. Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции

Под-секции (и заключени под-секции)

 1. Материален обхват
 2. Териториален обхват
 3. Принципи, свързани с обработването на лични данни
 4. Законосъобразност на обработването
 5. Условия за даване на съгласие
 6. Условия, приложими за съгласието на дете във връзка с услугите на информационното общество
 7. Обработване на специални категории лични данни
 8. Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения
 9. Обработване, за което не се изисква идентифициране
 10. Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни
 11. Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните
 12. Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните
 13. Право на достъп на субекта на данните
 14. Право на коригиране
 15. Право на изтриване (право ‘да бъдеш забравен’)
 16. Право на ограничаване на обработването
 17. Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването
 18. Право на преносимост на данните
 19. Право на възражение
 20. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
 21. Отговорност на администратора
 22. Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
 23. Съвместни администратори
 24. Представители на администратори и обработващи лични данни, които не са установени в Съюза
 25. Обработващ личните данни
 26. Обработване под ръководството на администратора или обработващия лични данни
 27. Регистри на дейностите по обработване
 28. Сътрудничество с надзорния орган
 29. Сигурност на обработването
 30. Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни
 31. Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни
 32. Оценка на въздействието върху защитата на данните
 33. Предварителна консултация
 34. Определяне на длъжностното лице по защита на данните
 35. Длъжност на длъжностното лице по защита на данните
 36. Задачи на длъжностното лице по защита на данните
 37. Общ принцип на предаването на данни
 38. Предаване на данни въз основа на решение относно адекватното ниво на защита
 39. Предаване на данни с подходящи гаранции
 40. Задължителни фирмени правила
 41. Предаване или разкриване на данни, което не е разрешено от правото на Съюза
 42. Дерогации в особени случаи
 43. Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди
 44. Общи условия за налагане на административни наказания ‘глоба’ или ‘имуществена санкция’
GDPRТест Икона

Гореща линия за информация и запитвания: 0 888 701895

Започни днес

GDPRТест е най-добрият избор за привеждане на Вашата организация в съответствие с GDPR. Ние Ви даваме  абсолютно всичко необходимо – попълнено, персонализирано и готово. Приключете с GDPR за един ден. 

Контакт

Ул Асен Разцветников 6
1700 София
България

 • Email:contact@gdprtest.bg
 • Viber: 0 888 701895
Навигация
Социални медии