Регистрация

Информация за обработване при събиране на лични данни

Въпреки че “ЕМ ПИ ЕЙ ИНОВЕЙШЪНС” ОOД обработва само корпоративни и фирмени данни, тъй като нашите услуги са предназначени за юридически лица, с настоящото уведомление и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., раздел 2, член 13, Ви предоставяме задължителната информация при събиране на лични данни. 

Зареждане

Идентификация на Администратор на лични данни

Име: “ЕМ ПИ ЕЙ ИНОВЕЙШЪНС” ОOД Държава: България
Адрес: ул. “Асен Разцветников” 6; Офис 2 Телефон:  (0359) 879 266 959
Град/Село: София e-mail: contact@gdprtest.bg
Пощенски код: 1700 Уебсайт: https://gdprtest.bg

Цел и правно основание за обработката на личните данни

Лични данни Цел на обработването Правно основание
потребителско име; парола; ел. поща; IP; Предоставяме достъп до услугите на GDPRTECT Съгласие от клиентите за обработка на лични данни във връзка с използването на услугите  на GDPRTECT, Съгласие от субекта за обработка на личните му данни. Съгласно член 6, параграф 1, буква а)

Срок за съхранение:

Съгласно член 13, параграф 2, буква а)

Лични данни Срок за съхранение
потребителско име; парола; ел. поща; IP; До 5г. след предоставянето на всички услуги закупени или предоставени от GDPRTECT.

Информация за правата Ви свързани с обработката на лични данни

Съгласно член 13, параграф 2, буква б)

Право Основание Описание на правото
Право на достъп член 15 Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
Право на коригиране член 16 Да коригирате неточни или непълни лични данни.
Право на изтриване член 17 Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
Право на ограничаване на обработването член 18 Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
Задължение за уведомяване член 19 Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
Право на възражение член 21

Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:
за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните интереси включително профилиране.
Обработване за целите на директния маркетинг
Обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.

Право на отказ от автоматизирана обработка, член 22 Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително.
Право на преносимост член 20 Имате право да получите личните данни.
Право на жалба и ефективна съдебна защита член 77, 78 и 79 Имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните Данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
Право на обезщетение член 82. Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди претърпени в следствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

Как да упражните правата си

Адрес: ул. “Асен Разцветников” 6; Офис 2 Телефон: Уебсайт https://gdprtest.bg/prava
Град/Село: 1700; София Телефон (SMS): e-mail: contact@gdprtest.bg

Право да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни

(Лични данни, обработвани въз основа на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а)

Право: В качеството си на субект на лични данни, които обработваме, имате право по всяко време да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработка. Важно е знаете, че оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработката на вашите лични данни, която сме извършили до момента на получаване на искане за оттегляне на съгласие. В случай, че решите можете да го направите по следните начини:

Как да упражните правата си

На място По телефона В интернет
Адрес: ул. “Асен Разцветников” 6; Офис 2 Телефон: Уебсайт https://gdprtest.bg/prava
Град/Село: 1700; София Телефон (SMS): e-mail: contact@gdprtest.bg

Право на жалба до надзорен орган

Съгласно член 13, параграф 2, буква г)

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни извършвана от нас или относно начина, по който сме разгледали ваша жалба, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).

Можете да подадете жалба по един от следните начини:

1.  Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. По факс на адрес: 029153525.
4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай, жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи, жалбата следва да съдържа:
·  данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие)
·  естество на жалбата
·  друга информация и документи, които считате за относими към жалбата
·  дата и подпис (за електронните документи– електронен, за хартиените документи – собственоръчен)

Информация относно предоставянето на личните данни

Съгласно член 13, параграф 2, буква д)

Лични данни Задължително ли е да бъдат предоставени? Последствия в случай, че решите да не предоставите личните данни
потребителско име; парола; ел. поща; IP; Да Услугите GDPRTECT няма възможност да Ви бъдат предоставени.

Гореща линия за информация и запитвания: 0 888 701895

Започни днес

GDPRТест е най-добрият избор за привеждане на Вашата организация в съответствие с GDPR. Ние Ви даваме  абсолютно всичко необходимо – попълнено, персонализирано и готово. Приключете с GDPR за един ден. 

Контакт

Ул Асен Разцветников 6
1700 София
България

  • Email:contact@gdprtest.bg
  • Viber: 0 888 701895
Навигация
Социални медии