GDPRТест Лого

всичко

Със закупуването на GDPRТест “Всичко” получавате:

GDPR "Всичко"

Всичко нужно за съответствие
лв 499
90
без ДДС (промоция)
 • Доклад за съответствие
 • Всички нужни документи
 • Оценки риск и въздействие
Популярно

Доклад

 • Доклад за всички пропуски на Вашата организация спрямо Регламента.
 • Анализ с обхват: текущи резултати, възможни наказания и отговорни отдели.
 • Инструкции и препоръки за най-ефективно справяне с пропуските.
 • План за проект за съответствие с регламента с конкретни стъпки и действия.

Документи

 • Готова за употреба пълна интегрирана система за обработка на личните данни.
 • Всички нужни документи, процедури, съгласия и регистри.
 • Персонализирани и адаптирани документи за Вашата организация.
 • Напълно отговарящи на изискванията на „Общ Регламент относно Защита на Данните“ (ЕС) 2016/679.

Оценка

 • Оценка на въздействието и риска за всеки един проект във Вашата организация.
 • Комплект от 10 пълни оценки на въздействието за сигурността на данните
 • Инструкции и насоки за по-нататъчно попълване на документа
 • Напълно отговаряща на изискванията на „Общ Регламент относно Защита на Данните“ (ЕС) 2016/679.

GDPRТест е единствен по рода си изкуствен интелект, с който ще направите анализ и оценка на текущото ниво на съответствие на Вашата организация и ще получите доклад, от който ще научите какво липсва и какво е необходимо да направите за постигане на съответствие с изискванията на регламента. GDPRТест ще разработи и план за проект за съответствие с регламента с конкретни стъпки и действия. Като краен резултат, GDPRТест създава за Вашата организация персонализирана система за работа с лични данни, която е съобразена с Вашата организационна и административна структура, вида на личните данни, които обработвате и процесите по обработка, които извършвате. С две думи „всичко“ необходимо за прилагането на изискванията на GDPR.

GDPRТест Доклад

За документите в детайли

 Системата на GDPRТест за документи представлява информационна услуга, изготвена върху интерактивната система базирана на изкуствен интелект GDPRТест, която създава готова за употреба, пълна и интегрирана система за обработка на личните данни, която отговоря на изискванията на „Общ Регламент относно Защита на Данните“ (ЕС) 2016/679 или GDPR, и която можете веднага да започнете да използвате във вашата организация. На база на Вашите отговори и предоставената от вас информация, свързана с конкретната обработка на лични данни, която извършвате, системата Ви дава абсолютно всичко необходимо конкретно за Вашата организация според Регламента в едно комплектно решение – персонализирано, адаптирано и готово за употреба. 

С GDPRТест получавате брандирани, готови и попълнени всички необходими документи, включително и всички нужни текстове за Вашия уебсайт и подробни инструкции как да го настроите! GDPR “Всичко” включва следните документи:

Бланки за вашата организация

свързани с получаването и оттеглянето на съгласие от субектите на данни (включително специални категории, присъди и нарушения, деца и т.н.), както и готови за употреба регистри на получените и оттеглени съгласия (съгласно изискванията на регламент (ЕС) 2016/679, член 6, 7,8,9,10).

 • Съгласие за обработване на лични данни
 • Съгласие за обработване на лични данни (Д)
 • Съгласие за обработване на лични данни за целите на директния марктинг (Д)
 • Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни
 • Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни (Д)
 • Съгласие за обработване на лични данни на дете
 • Съгласие за обработване на специални категории лични данни (Д)
 • Съгласие за обработване на специални категории лични данни
 • Съгласие за обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения
 • Съгласие за предаване на лични данни
Всички документи свързани с упражняването на правата на субектите на данните

(съгласно член 12 -22 от Регламента) и регистрите на действията, свързани с упражняване на правата на субектите на данните.

 • Уведомление за отказ за упражняване на права
 • Информация за обработване при събиране на лични данни
 • Информация при получаване на лични данни
 • Информация предоставяна при последващо обработване на лични данни
 • Искане за предоставяне на потвърждение и достъп до обработвани лични данни
 • Потвърждение за обработване на лични данни
 • Копие на лични данни в процес на обработка
 • Искане за коригиране на обработвани лични данни
 • Искане за изтриване на обработвани лични данни
 • Протокол за унищожаване на обработвани лични данни
 • Искане за ограничаване на обработването на лични данни
 • Искане за уведомяване при коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни
 • Уведомление на получателите за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни
 • Уведомление относно изпратени уведомления за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни
 • Искане за пренасяне или прехвърляне на обработвани лични данни на
 • Възражение срещу обработването на лични данни на
 • Уведомление за правото на възражение срещу обработката на лични данни
 • Възражение срещу обработка на лични, която се основава на автоматизирано вземане на решение, включително профилиране
Попълнени и готови за употреба регистри

на дейностите по обработване съгласно член 30 от Регламента.

 • Регистър на дейностите по обработване – Обработващ
 • Регистър на дейностите по обработване – Администратор
 • Регистър на активите свързани с обработката на личните данни
 • Регистър на нарушение на сигурността на личните данни
 • Регистър на съгласията за обработка на лични данни
 • Регистър с искания за упражняване на правата
  График за съхраняване и унищожаване на лични данни
Всички други нужни документи

 • Уведомления до КЗЛД и субектите в случай на евентуален инцидент със сигурността на личните данни съгласно член 33 и член 34.
 • Уведомление за нарушение на сигурността на личните данни от
 • Уведомление до субектите на данни за нарушение на сигурността на личните данни
 • Длъжностна характеристика на Длъжностното Лице по Защита на Данните – описание, отговорности и изисквания към длъжността, код по НКПД. (съгласно изискванията на регламент (ЕС) 2016/679, член 37,38,39)
 • Договор за обработка на лични данни, (съгласно изискванията на регламент (ЕС) 2016/679, член 28) вкл. Приложения за:
 • Уведомления „за планирани промени по обработката на лични данни“ (член 28, параграф 2),
 • Уведомление за нарушение на сигурността“ (член 33, параграф 2),
  Технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработката на личните данни.
 • Инструкции: Как да подготвим сайта си за GDPR
 • Политика за „бисквитки“
Всички необходими политики и процедури:

 • Процедура за получаване на съгласие за обработка на лични данни
 • Процедура за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни
 • Процедура за прозрачност при обработка на лични данни
 • Процедура за идентификация на субекта на лични данни
 • Процедура при отказ на субекта на лични данни да упражни правата си
 • Процедура за събиране на лични данни
 • Процедура при получаване на лични данни
 • Процедура при искане на достъп до лични данни
 • Процедура при искане за коригиране на лични данни
 • Процедура при искане за изтриване на лични данни
 • Процедура за съхранение и унищожаване на лични данни
 • Процедура при искане за ограничаване на обработването на лични данни
 • Процедура при искане за уведомяване при коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни
 • Процедура за уведомяване на получателите при коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни
 • Процедура при искане за упражняване на правото за преносимост на лични данни
 • Процедура при упражняване на право на възражение срещу обработката на лични данни
 • Процедура при възражение срещу автоматизирано вземане на индивидуални решения и профилиране при обработката на лични данни
 • Процедура за предаване на лични данни на трети страни или международни организации
 • Процедура за управление на процесите по възлагане на работа на подизпълнители, свързана с обработката на лични данни
GDPRТест Снимка
 
 • Процедура за оценка на риска, свързан с обработката на лични данни
 • Процедура за определяне на средствата, свързани с обработката на лични данни
 • Процедура за управление на достъпа до лични данни
 • Процедура за определяне на достъпа до лични данни
 • Процедура за управление на активите, свързани с обработката на лични данни
 • Процедура за управление на промените, свързани с обработката на лични данни
 • Процедура за поверителност на персонала при обработка на лични данни
 • Процедура за обучение и осведоменост на персонала във връзка с обработка на лични данни
 • Процедура по архивиране и възстановяване
 • Процедура при нарушение на сигурността на личните данни
 • Процедура за оценка на въздействието върху неприкосновеността на личните данни
  Политика по защита на личните данни

В нашия демо портал можете да се запознаете със системата за генериране на документи, с информацията за попълване, с помагалото за често-срещани субекти на данни и с въпросите, на които трябва да отговорите, за да генерирате документите. Демо версията не предлага изпращане на информация до системата на GDPRТест, което означава, че не може да генерира документи. За генериране на документи моля използвайте пълната версия на системата.  

Доклад за пропуските и несъответствията

 Системата на GDPRТест за доклад представлява информационна услуга, предоставяна с помощта на интерактивната експертна система GDPRТест, базирана на изкуствен интелект, която прави анализ на текущото ниво на състояние на организация спрямо изискванията на „Общ Регламент относно Защита на Данните“ (ЕС) 2016/679 или GDPR. На база на вашите отговори, системата изготвя персонализиран доклад, обхващащ абсолютно целия регламент. От него ще научите какво липсва и какво да направите, за да постигнете пълно съответствие с Регламента, изцяло на Български език.

С GDPRТест получавате:

Доклад, който е персонализиран само за Вашата организация

и който съдържа всички пропуски, които имате в начина си на обработка на лични данни спрямо изискванията на регламента отнасящи се до фирмите и предприятията.

Анализ на Вашите текущи резултати

който показва риска от възможни глоби и административни санкции на които е изложена Вашата организация и кой служител или отдел има знанията и експертизата да реши съответния проблем.

Препоръки, насоки и инструкции

за това какви са възможните решения и кои е най-ефективния начин да отстраните констатираните несъответствия.

План за работа и конкретни стъпки

които да предприемете, за да приведете Вашата организация в съответствие с изискванията до 25 Май 2018.

Документи и нормативни актове на Европейската Комисия

Насоки от Работна група по чл. 29, нормативни актове на Европейския съюз, КЗЛД, ръководства на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и много други налични в библиотеката на GDPRТест.

Примерен резултат

Кликнете на бутона по-долу, за да изтеглите напълно безплатен примерен резултат от използването на GDPRТест. Демо докладът е направен на базата на пълния GDPRТест и включва секциите ‘Предмет и цели’ и ‘Принципи’, както биха се показали за една “фиктивна” компания. 

При натискане на бутона, ще се отвори нов таб, където можете да изтеглите примерния резултат във формат PDF. 

Безплатно демо

Кликнете на бутона по-долу, за да направите безплатно Демо на системата GDPRТест, с включен Демо доклад, който ще отговори на основните GDPR въпроси за всяко едно предприятие.

За да направите демото трябва да си направите напълно безплатен потребителски профил. 

GDPRТест Икона

Оценка на въздействието

 Генерирайте пълни оценки на въздействието за защитата на личните данни за проектите във Вашата организация, които ще Ви помогнат да идентифицирaте и сведете до минимум рисковете, свързани с обработката на личните данни.

В нашия Демо портал можете да проверите напълно безплатно дали конкретен проект във Вашата организация се нужда от оценка на въздействието или не. 

Оценка на риска

 Направете оценка на риска за Вашата организациякоято ще Ви помогне да идентифицирaте (и в бъдеще да сведете до минимум) рисковете, свързани с обработката на личните данни.

GDPRТест Икона

Зареждане
 

Процес

GDPRТест Иконка

Попълнете бланката за поръчка

След като попълните бланката ще получите имейл с проформа фактура и информация за плащане по банков път. Ако не сте регистриран потребител на сайта, след като попълните бланката вече ще имате активен профил, с който ще можете да достъпите Потребителски портал, GDPR Библиотека и Демо на доклада

GDPRТест Иконка

Попълнете системите на GDPRТест

Попълнете системите на GDPRТест с помощта на Вашите колеги отговорни за трите основни звена: Право, Бизнес и IT. Следвайте внимателно инструкциите за попълване, за да постигнете максимално точни и полезни резултати. Системите са достъпни през потребителския портал

GDPRТест Иконка

Прочетете и разберете Вашите резултати

Когато изпратите информация към GDPRТест, на посочения от Вас имейл ще получите Вашите резултати. Важно е да прочетете и разберете доклада за текущото състояние на Вашата организация и внимателно да прочетете документите. След като се запознаете от близко с тях, ще можете ефективно да ги интегрирате в работния си процес. 

GDPRТест Икона
GDPRТест Платформа

Гореща линия за информация и запитвания: 0 888 701895

Започни днес

GDPRТест е най-добрият избор за привеждане на Вашата организация в съответствие с GDPR. Ние Ви даваме  абсолютно всичко необходимо – попълнено, персонализирано и готово. Приключете с GDPR за един ден. 

Контакт

Ул Асен Разцветников 6
1700 София
България

 • Email:contact@gdprtest.bg
 • Viber: 0 888 701895
Навигация
Социални медии